VEDTÆGTER FOR HINNERUP GARDEN

 

§ 1 Navn

Foreningens navn er Hinnerup Garden. Foreningen er stiftet den 12. november 2000. Foreningen har hjemsted i Favrskov Kommune. Foreningens adresse er formandens adresse.
Stk. 2. Foreningens navn afløser pr. 17. februar 2009 det tidligere navn:
Hinnerup Orkester og Tamburkorps (HOT). Dette navn udsprang af gardens fortid i Det Danske Spejderkorps, hvor garden er opstartet den 4. maj 1983.

§ 2 Formål

Gardens formål er at skabe musikinteresse og godt kammeratskab mellem foreningens medlemmer.
Stk. 2. Gennem undervisning og kurser skabes der grundlag for personlig og musikalsk udvikling.
Stk. 3. Gardens idégrundlag bygger på ambitioner, anerkendelse, ansvarlighed, respekt og sammenhold.
Stk. 4. Garden tilbyder musik ved forskellige arrangementer for derigennem at skabe det økonomiske grundlag for indkøb af nye instrumenter, rejseaktiviteter og gardens drift i almindelighed.

 § 3 Medlemskab

Gardens aktiviteter henvender sig til alle, dog primært til børn og unge. En vejledende nedre aldersgrænse af hensyn til musikalsk forståelse og alderssvarende aktiviteter er 8-9 år.
Stk. 2. Medlemskab af garden forudsætter ikke forudgående musikfærdigheder, musikforståelse og instrument.
Stk. 2a. Ved medlemskab af garden giver medlemmer tilsagn til at udvikle sine musikfærdigheder og deltage aktivt i gardens aktiviteter.
Stk. 3. Ved medlemskab af garden har medlemmet ingen økonomisk forpligtigelse overfor garden, kun eventuel kontingentrestance og uniformsgebyr.
Stk. 3a. Medlemmet forpligter sig dog til at vedligeholde de af garden udleverede genstande. Vedligeholdelsen gælder ikke almindeligt brug og slitage.
Stk. 4. Alle udenfor garden kan registreres som støttemedlem af garden, og kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

 § 4 Regler for udmeldelse og eksklusion af et medlem

Ethvert medlem af garden kan melde sig ud med virkning fra næste kontingentperiode med 1 måneds varsel.
Stk. 2. Er et medlem i kontingentrestance, kan bestyrelsen vedtage at ekskludere det pågældende medlem.
Stk. 3. Et medlem kan ekskluderes, hvis bestyrelsen finder, at medlemmet arbejder imod gardens formål, har skadet gardens omdømme, eller pga. disciplinære problemer i det daglige arbejde.
Stk. 4. Er medlemmet ikke indforstået med eksklusionen, kan medlemmet anke afgørelsen på førstkommende generalforsamling. I sådanne sager skal 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemme imod eksklusionen for at ophæve denne.

  § 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er gardens øverste myndighed.
Stk. 2. Der afholdes ordinær generalforsamling én gang om året i februar måned.
Stk. 3. Der indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved en skriftlig indkaldelse til alle aktive medlemmer og deres forældre. Der vedlægges dagsorden, regnskab og forslag til budget.
Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før mødet.
Stk. 5. Alle stemmeberettigede til generalforsamlingen, jf. § 9, stk. 5-7, kan indsende forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Stk. 6. På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent og referent
  • Formandens beretning og godkendelse
  • Regnskabets fremlæggelse og godkendelse
  • Fremlæggelse af 2-årsplan.
  • Budgettets fremlæggelse og vedtagelse samt fastsættelse af kontingent
  • Indkomne forslag
  • Valg
    a) Bestyrelsesmedlemmer
    b) Revisor og revisorsuppleant
  1. Eventuelt

 § 6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når flertallet af bestyrelsen eller mindst 1/3 af de stemmeberettigede, jf. § 9, stk. 5-7, skriftligt stiller krav om dette til bestyrelsen, med forslag til dagsorden.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, at kravet er modtaget. Mødet varsles i lighed med ordinær generalforsamling, jf. § 5, stk. 3 - 6.

  § 7 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 9-11 personer: en formand, en næstformand, en kasserer, 4-6 forældrerepræsentanter og 2 medlemsrepræsentanter. Formand og kasserer må ikke være i familie eller have lignende nær relation til hinanden.
Stk. 2. Formand, 2-3 forældrerepræsentanter og 1 medlemsrepræsentant  vælges i lige år for 2 år.
Stk. 3. Næstformand, kasserer, 2-3 forældrerepræsentanter og 1 medlemsrepræsentant vælges i ulige år for 2 år.
Stk. 4. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Hvis medlemmer af bestyrelsen udtræder i årets løb, eller hvis en post ikke besættes ved direkte valg på generalforsamlingen, beslutter bestyrelsen, hvem der indtræder på den ledige bestyrelsesplads.
Stk. 5. Bestyrelsen kan udpege medlemmer og personer tilknyttet Hinnerup Garden til at løse ad hoc-opgaver i afvikling af Hinnerup Gardens daglige drift og musikalske arrangementer.

 § 8 Revisor

Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor og en revisorsuppleant. Får begge forfald, udpeger bestyrelsen en ny revisor.

  § 9 Valgbarhed og stemmeret

Valgbar til bestyrelsen er personer over 18 år med tilknytning til Hinnerup Garden, som ikke har ansættelsesforhold i Hinnerup Garden.
Stk. 2. Valgbar som forældrerepræsentant er forældre til aktive medlemmer.
Stk. 3. Valgbar som revisor og revisorsuppleant er alle over 18 år, dog ikke medlemmer af garden og bestyrelsen.
Stk. 4. I bestyrelsen har alle bestyrelsesmedlemmer stemmeret. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 5. På generalforsamlinger har alle medlemmer i alderen 15 år og opefter stemmeret.
Stk. 6. På generalforsamlinger har alle forældre til medlemmer op til 18 år stemmeret.
Stk. 7. På generalforsamlinger har bestyrelsesmedlemmer stemmeret.
Stk. 8. Ved valg af medlemsrepræsentanter, er det alene aktive medlemmer, der er fyldt 12 år, der kan stemme.

 § 10 Afstemningsregler

Alle afstemninger i bestyrelsen og på generalforsamlinger vedtages med en stemme mere end halvdelen af afgivne stemmer.
Stk. 2. Skriftlig afstemning skal finde sted, dersom en stemmeberettiget person kræver dette.

  § 11 Kontingent

Kontingentstørrelsen for aktive medlemmer fastsættes på generalforsamlingen.

 § 12 Bestyrelsens forpligtigelser

Garden tegnes ved underskrift af formanden og ved formandens fravær af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Gardens bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af garden indgåede forpligtigelser, for hvilke alene garden hæfter med sin formue.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, ligesom der føres referat af samtlige bestyrelsesmøder.
Stk. 4. Bestyrelsen har til opgave at sørge for, at der er instruktører til den daglige undervisning. Disse inviteres til et givent antal årlige bestyrelsesmøder.
Stk. 5. Bestyrelsen har til opgave at sørge for, at garden udvikles, og at gardens aktiviteter gennemføres.

 § 13 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne sker kun på generalforsamlinger med 2/3 flertal af de tilstedeværende stemmeberettigedes afgivne stemmer.
Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde 8 dage før mødet.

 § 14 Gardens opløsning

Garden kan kun opløses, når 2/3 af foreningens stemmeberettigede stemmer herfor på en ordinær generalforsamling.
Stk. 2. Er det ikke muligt at opløse garden ved en ordinær generalforsamling, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, jf. § 6, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede.
Stk. 3. Ved ophævelse af garden skal alle midler tilfalde andre musikforeninger eller ungdomsarbejdet i Favrskov kommune.

 

Ovenstående vedtægter, der afløser vedtægter af 21. februar 2018 er vedtaget på foreningen Hinnerup Gardens generalforsamling den 21. februar 2019


Bestyrelsesmedlem Dirigent Referent